ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުންނަށް ބާއްވާ ދަރުސެއް ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ


28-10-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ދަރުސެއް ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ إن شاء الله އޮންނާނެ އެވެ. ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަހުން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ... އިތުރަށް

އަލްއިމާމުލް ބަރުބަހާރީގެ "ޝަރްޙުއްސުންނާ" ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ


03-10-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ އިތުބާރު ހުރި ޢަޤީދާ ފޮތެއްކަމަށްވާ އަލްއިމާމުލް ބަރުބަހާރީ - رحمه الله - ގެ "ޝަރްޙުއްސުންނާ" ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހި ބަހުން ކިޔަވައިދިނުމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން... އިތުރަށް

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ރިޙްލާ ފ. އަތޮޅުގައި


13-09-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ރިޙްލާ ގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ފ.އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އަތޮޅުތަކަށް... އިތުރަށް

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ޙައްދާއި ޤިޞާޞް ހިމަނުއްވައި ތަޞްދީޤް ކުރެއްވުމުން ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން މަރުޙަބާ ކިޔައިފި.


06-09-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ޙައްދާއި ޤިޞާޞް ހިމަނުއްވައި ތަޞްދީޤުކުރުމާއެކު އެކަން ބަލައިގަނެ... އިތުރަށް

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ހޯމް މިނިސްޓަރާއި މިއަދު ބައްދަލު ކޮށްފި


03-09-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ނާޗަރަންގީ އާއި ދެޖިންސު މަސްހުނިކޮށްގެން ހިންގޭ ޢަމަލުތަކާ ބެހޭގޮތުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ހޯމްނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ... އިތުރަށް

"ޢިލްމީ ޚަޒާނާ" މިރޭ 10 ޖަހާއިރު


24-08-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި ސަން.އެފް.އެމް ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ ދީނީ ޕްރޮގްރާމެއްކަމަށްވާ "ޢިލްމީ ޚަޒާނާ" މިރޭ 10 ޖަހާއިރު އިންޝާﷲ އޮންނާނެއެވެ. މިރޭ 10:00 ން 11 އަށް އޮންނަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި... އިތުރަށް

ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv