2015 ވަނަ އަހަރު ތަންފީޒުކުރާ ޤައުމީ މަންހަޖާއިމެދު ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި!


14-09-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: 2015 ވަނަ އަހަރު ތަންފީޒުކުރާ ޤައުމީ މަންހަޖާއި މެދު ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ... އިތުރަށް

ސަލަފްޓޯކް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ


17-08-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ ޙަރަކާތެއްކަމަށްވާ "ސަލަފްޓޯކް" މިއަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ގެ ރޭ އިންޝާﷲ އޮންނާނެ އެވެ. މިފަހަރުގެ ސަލަފްޓޯކް ގައި ބައްދަލު ކުރައްވާނީ އަލްއަޚް ޔޫސުފް ރިލްވާން އެވެ. ސަލަފްޓޯކް ގެ... އިތުރަށް

ސުވާލަކީ ކޮބާ ޕްރޮގްރާމުގައި މިރޭ ބައްދަލު ކުރައްވާނީ އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ


16-08-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ސަންޓީވީ އިން މިރޭ ގެނެސްދޭ ސުވާލަކީ ކޮބާ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ނައިބުރައީސް އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ އެވެ... އިތުރަށް

އިސްލާމިކް އޮންލައިން ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ސްޕްރިންގް 2014 ގެ އިމްތިޙާނުތައް ނިމިއްޖެ


13-08-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: އިސްލާމިކް އޮންލައިން ޔުނިވަރސިޓީ (އައީއޯޔޫ) ގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓާގެ އިމްތިޙާނުތައް ނިމިއްޖެއެވެ. މި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 11 ވަނަ ދުވަހަށް... އިތުރަށް

"ޢިލްމީ ޚަޒާނާ" މިރޭ 10 ޖަހާއިރު


13-08-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި ސަން.އެފް.އެމް ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ ދީނީ ޕްރޮގްރާމެއްކަމަށްވާ "ޢިލްމީ ޚަޒާނާ" މިރޭ 10 ޖަހާއިރު އިންޝާﷲ އޮންނާނެއެވެ. މިރޭ 10:00 ން 11 އަށް އޮންނަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން... އިތުރަށް

އައީއޯޔޫގެ އިމްތިހާނު މިމަހު ފެށޭނެ


03-08-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: އިސްލާމިކް އޮންލައިން ޔުނިވަރސިޓީ (އައީއޯޔޫ) ގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓާގެ އިމްތިޙާނުތައް 4 އޯގަސްޓް ވާ އަންގާރަ ދުވަހު އިންޝާﷲ ފެށޭނެއެވެ. މި އިމްތިޙާނު ހިނގަމުންދާނީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ އިދާރާގައެވެ... އިތުރަށް

ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމްތައް

ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް

www.salaf.mv