ސަލަފް ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް މާދަމާ


06-06-2016 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު ކުރިއަށް ގެންދާ 'ސަލަފް ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް' މާދަމާ ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް... އިތުރަށް

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު 'ރަން ޒަމާން'


29-05-2016 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު 'ރަން ޒަމާން' ގެ ނަމުގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ... އިތުރަށް

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއިއެކު 6 ޝައިޚުންނާއި 4 ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމެއް ފ.އަތޮޅަށް


05-04-2016 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިއަށްގެންދާ ދީނީ އިޖްތިމާޢީ ބޮޑު ޙަރާތެއްކަމަށްވާ "ރިޙްލާ" ގެ... އިތުރަށް

ރާއްޖޭގެ 16 ޢިލްމުވެރިންގެ ވަފުދެއް މައްކާއަށް


15-03-2016 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ދީނީ ޢިލްމުވެރީންނާއި، ދާޢީންގެ އިތުރުން ދަޢުވަތުގެ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައެއް ޚާއްޞަ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމެއްގައި... އިތުރަށް

ސަލަފުން ރަމަޟާން މަހު ގިނަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ


25-01-2016 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ގިނަ ދީނީ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެހެނިހެން އަހަރުތަކާއި... އިތުރަށް

ސަލަފް ގެ ހިޖްރަ ކޭމްޕު މި މަހު


10-01-2016 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމު ކުރާ "ހިޖްރަ ކޭމްޕު" މި މަހު ދާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިމަހު 14 އިން 16 އަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ... އިތުރަށް

ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv