ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ދަރުސް ކެންސަލް ވެއްޖެ


21-11-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން މިރޭ ބާއްވަން އުޅުނު ދަރުސް ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލް ވެއްޖެއެވެ. މިރޭ ކާނިވާ ސްޓޭޖުގައި ދިނުމަށް އިންތިޒާމުކޮށްފައިވާ ދަރުސް ދެއްވުމަށް... އިތުރަށް

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ދަރުސެއް މި މަހުގެ 21 ގައި


07-11-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން މި މަހުގެ 21 ގައި ދަރުސެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި މަހުގެ 21 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށް... އިތުރަށް

ޢަބްދުއްރަޙީމް ގްރީން ފުރާވަޑައިގެންފި


07-11-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ބޭއްވި "ދަކޯލް2014" ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ޢަބްދުއްރަޙީމް ގްރީން މިއަދު ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ. މިއަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު... އިތުރަށް

ޑރ.ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގެންފި


05-11-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ދަކޯލް 2014" ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް މިއަދު ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.... އިތުރަށް

ދަކޯލް ގެ ޚާއްޞަ ވޯކްޝޮޕް ނިންމާލައިފި


04-11-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ "ދަކޯލް2014" ގެ ހަރަކާތުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ޚާއްޞަ ވޯކްޝޮޕް ރޭ ނިންމާލައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ދަޢުވަތުގެ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ... އިތުރަށް

ޢަބްދުއްރަޙީމް ގްރީން ގެ ދަރުސް މިރޭ ހުޅުމާލޭގައި


02-11-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ "ދަކޯލް2014" ގެ ހަރަކާތުގެތެރެއިން މިރޭގެ ދަރުސް އޮންނާނީ އިންޝާﷲ ހުޅުމާލޭގަ އެވެ. މިރޭ ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ ދަރުސް ދެއްވާނީ ޢަބްދުއްރަޙީމް ގްރީން އެވެ.... އިތުރަށް

ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv