ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު (2014 / 9) މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް ނެރޭ ނޫސްބަޔާން


12-04-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް 1 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 5 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި... އިތުރަށް

ސަތޭކައަށް ވުރެ ގިނަ ޙަރަކާތަށްފަހު ރިޙްލާ ނިންމާލައިފި


28-03-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ށ.އަތޮޅުގައި މިމަހު 23 އިން 28 އަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ރިޙްލާ"، 104 ހަރަކާތަށްފަހު ރޭގައި ނިންމާލައިފިއެވެ. ށ.އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ 14 ރަށުގައި ދީނީ... އިތުރަށް

ރިޙްލާ ގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕު މާލެ ދިއުމަށް ފުރައިފި


27-03-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން މިމަހުގެ 23 އިން 28 އަށް ށ.އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްގެންދާ "ރިޙްލާ" އިވެންޓުތައް ނިމުމަކާއި ގާތަށް އައުމުން ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ރިޙްލާ ގެ ފުރަތަމަ... އިތުރަށް

"ރިޙްލާ" ޕްރޮގްރާމުތައް މިއަދުވެސް ކުރިއަށްދަނީ


26-03-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުންގެ ފަރާތުން ށ.އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްގެންދާ "ރިޙްލާ" ގެ ޕްރޮގްރާމުތައް މިއަދުވެސް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ރިޙްލާގެ ގިނަ ޕްރޮގްރާމުތައް މިހާތަނަށް ނިމިފައިވާއިރު މިއަދު... އިތުރަށް

ރިޙްލާގެ މިއަދުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީ


25-03-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ށ.އަތޮޅުގައި މިވަގުތު ކުރިއަށްދާ "ރިޙްލާ" ޕްރޮގްރާމުތައް މިއަދުވެސް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަ ދެއެވެ. ށ.އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި ޕްރޮގްރާމުތައް މިއަދު ފެށިފައިވާއިރު އެންމެ... އިތުރަށް

8 ރަށެއްގައި 38 ޙަރަކާތް އިއްޔެ ބާއްވައިފި


25-03-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ށ.އަތޮޅުގައި މިވަގުތު ކުރިއަށްގެންދާ "ރިޙްލާ" އިވެންޓުގައި 8 ރަށެއްގައި 38 ޙަރަކާތް އިއްޔެ ބާއްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ ކުރިއަށްދިޔަ ޕްރޮގްރާމުތައް... އިތުރަށް

ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv