މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމާ ބެހޭ...


22-07-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިން މިލްކުކުރެވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙާމެދު ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ޢިލްމުވެރިން، ޕީޕީއެމް-އެމްޑީއޭ ގެ ޕީޖީ ގުރޫޕުގެ... އިތުރަށް

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ދަރުސްތަކެއް އޮގަސްޓު މަހު


20-07-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން މިއަންނަ އޮގަސްޓު މަހުގެ ދަރުސްތަކެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އޮގަސްޓު މަހުގެ 6 އަދި 7 ގައި ބާއްވާ މި ދެ ދަރުސް ދެއްވުމަށް ... އިތުރަށް

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން މިއަހަރުވެސް ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނެ


09-07-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން މިއަހަރުވެސް ފިޠުރު ޒަކާތް އިންޝާﷲ ބަލައިގަތުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ. ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެންނެވެ. ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ... އިތުރަށް

ސަލަފް ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް ހޯމަ ދުވަހު


20-06-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު ކުރިއަށްގެންދާ "ސަލަފް ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް" މިއަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ފަށާގޮތަށް ހަމަ ޖެހިއްޖެއެވެ.... އިތުރަށް

ރަމަޟާން މަހުގެތެރޭގައި ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ގިނަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް


15-06-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ރަމަޟާން މަހުގެތެރޭގައި ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ރާވާފައެވެ. ރަމަޟާން މަހު ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެތެރޭގައި... އިތުރަށް

"ޢިލްމީ ޚަޒާނާ" މިރޭ 10 ޖަހާއިރު


15-06-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި ސަން.އެފް.އެމް ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ ދީނީ ޕްރޮގްރާމެއްކަމަށްވާ "ޢިލްމީ ޚަޒާނާ" މިރޭ 10 ޖަހާއިރު އިންޝާﷲ އޮންނާނެއެވެ. މިރޭ 10:00 ން 11 އަށް އޮންނަ ... އިތުރަށް

ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv