"ޢިލްމީ ޚަޒާނާ" މިރޭ 10 ޖަހާއިރު


24-08-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި ސަން.އެފް.އެމް ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ ދީނީ ޕްރޮގްރާމެއްކަމަށްވާ "ޢިލްމީ ޚަޒާނާ" މިރޭ 10 ޖަހާއިރު އިންޝާﷲ އޮންނާނެއެވެ. މިރޭ 10:00 ން 11 އަށް އޮންނަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި... އިތުރަށް

ޑރ. އަޙްސަން ޙަނީފް ގެ ލެކްޗަރެއް މިއަދު އެމް.އެން.ޔޫ ގައި


15-08-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ދަޢުވަތަކަށް މިވަގުތު ރާއްޖެވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޑރ. އަޙްސަން ޙަނީފް ގެ ލެކްޗަރެއް މިއަދު މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ) ގައި... އިތުރަށް

ޑރ. އަޙްސަން ޙަނީފް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި


14-08-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ދަޢުވަތަކަށް އިންގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިއެއްކަމުގައިވާ ޑރ. އަޙްސަން ޙަނީފް މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ. ޑރ. އަޙްސަން ޙަނީފްގެ... އިތުރަށް

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ޑރ. އަޙްސަން ޙަނީފް ރާއްޖެ ގެންނަނީ


08-08-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޢިލްމުވެރިއެއްކަމަށްވާ ޑރ. އަޙްސަން ޙަނީފް ރާއްޖެ ގެންނަގޮތަށް... އިތުރަށް

މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމާ ބެހޭ...


22-07-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިން މިލްކުކުރެވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙާމެދު ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ޢިލްމުވެރިން، ޕީޕީއެމް-އެމްޑީއޭ ގެ ޕީޖީ ގުރޫޕުގެ... އިތުރަށް

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ދަރުސްތަކެއް އޮގަސްޓު މަހު


20-07-2015 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން މިއަންނަ އޮގަސްޓު މަހުގެ ދަރުސްތަކެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އޮގަސްޓު މަހުގެ 6 އަދި 7 ގައި ބާއްވާ މި ދެ ދަރުސް ދެއްވުމަށް ... އިތުރަށް

ޕްރޮގްރާމްތައް


ރޭޑިއޯ ސަލަފް އަޑުއެއްސެވުމަށް


www.salaf.mv